TPT 2009

 

Trienále plagátu Trnava 2009

medzinárodná prehliadka plagátovej tvorby
a dizajnu webových stránok

21. 10. 2009 – 18. 12. 2009

predseda organizačného výboru:

Pavel Choma, Slovensko

kurátori:

Zdeno Kolesár, kategória A1, A2
Katarína Gatialová, kategória B

Trienále plagátu Trnava 2009 bolo verejnou neanonymnou súťažnou prehliadkou svetového plagátu usporadúvanou od roku 1991 pod záštitou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu Icograda.

Hlavnými organizátormi boli Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj.

Spoluorganizátormi boli Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a kurátorský tím.

Trienále plagátu Trnava 2009 malo tri súťažné kategórie

A1 Plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl
B Dizajn webových stránok

Diela hodnotila medzinárodná porota, zložená odborníkov z oblasti grafického dizajnu.

Majid Abbasi (1965), Irán
Emil Drličiak (1973), Slovensko
Guy Schockaert (1949), Belgicko
Robert V. Novák (1962), Česká republika

Organizátori 7. ročníka TPT využili sedemnásťročné renomé podujatia hlásiaceho sa k tradičným hodnotám, rešpektovaným medzinárodnou komunitou grafického dizajnu a súčasne priniesli inovácie odrážajúce neustále meniaci sa charakter grafického dizajnu. Nová kategória, B dizajn webových stránok, používa princípy šírenia informácií vo verejnom a súčasne virtuálnom priestore. Preberá a rozširuje vlastnosti a možnosti plagátu. Konfrontácia oboch médií osvetľovala súčasnú charakteristiku každého z nich, ako aj ich vzájomný vzťah.

Hlavnú časť medzinárodného Trienále plagátu Trnava 2009 tvorili výstavy v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave, Synagóge – Centre súčasného umenia GJK v Trnave s výstavami kategórie – A1 Plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy , B Dizajn webových stránok a A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl.
Západoslovenské múzeum v Trnave uviedlo výstavu kategórie A2 – Plagát študenti vysokých výtvarných škôl.

Otvorenie TPT 2009 a jeho hlavných výstav sa uskutočnilo 21. októbra o 18.00 v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka V Trnave, Halenárska č. 2.

Výstava trvala do 20. decembra 2009.
Výstava kategórie A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl, v Západoslovenskom múzeu, trvala do 14. januára 2010.

Súčasťou TPT 2009 bol rad sprievodných podujatí a aktivít, menších výstav, prednášok a workshopov usporiadaných v rovnakom čase aj v iných mestách na Slovensku.