TPT 1991 Štatút

Plagát 91 – trienále plagátu trnava

je verejná neanonymná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných v Slovenskej republike od autorov trvale žijúcich v Slovenskej republike. Poslaním a cieľom podujatia je stimulovať plagátovú tvorbu, prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne  plagátov v širokom zábere ich obsahového zamerania, podnecovať zdokonaľovania ich polygrafickej realizácie.

USPORIADATELIA

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Asociácia FORMA- Združenie grafických designerov LETRA
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Slovenská národná galéria- galéria architektúry, užitého umenia  a designu (GAUUDI)
Slovenské design centrum

REALIZÁCIA

Prípravu a realizáciu Trienále  zabezpečuje a vykonáva Galéria Jána Koniarka v Trnave v spolupráci s organizačným komitétom podujatia a menovaným komisárom.

Podmienky účasti

Trienále môžu oboslať výtvarní umelci a inštitúcie  pôsobiace v SR. Jednotlivci a inštitúcie sa môžu Trienále zúčastniť najviac počtom 10 plagátov zo všetkých oblastí plagátovej tvorby vytvorenej za posledných 10 rokov vo veľkostiach zaužívaných formátov. Diela spolu s vyplnenými sprievodnými  materiálmi  (prihláška, štítky na dielach) treba zaslať na adresu:
Galéria Jána Koniarka
Františkánska 2
917 01 Trnava

Porota výstavy

Z prihlásených plagátov vyberie exponáty na výstavu 5-členná porota menovaná usporiadateľmi. Kritériom výberu bude umelecká hodnota diel.

Medzinárodná cena „master´s eye“

Grafickí designeri, teoretici umenia a odborníci vizuálnych komunikácií- reprezentanti inštitúcií: Slovenská národná galéria- GAUUDI, Asociácia FORMA, Galéria J. Koniarka, ICOGRADA (International Council of Graphic design Associations) a AGI (Alliance Graphique Internationale ) udeľujú medzinárodnú cenu „master´s eye“ za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického designu. Medzinárodná porota bude zostavená  z laureátov tejto ceny, pričom členstvo v porote je súčasťou ocenenia. Členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťažnej prehliadky Trienále.

Súťažná porota

O udelení cien rozhodne 5-členná medzinárodná súťažná porota menovaná usporiadateľmi na základe schváleného súťažného poriadku. Odovzdanie cien a zverejnenie výsledkov v tlači sa uskutoční najneskôr do 30 dní po ukončení práce poroty. Ocenení autori budú informovaní písomne.

Ceny

Porota udelí tieto ceny: Veľká cena, 1. cena, 2. cena, 3.cena. ceny môžu byť  udelené za kolekciu plagátov alebo za jednotlivé diela.

Katalóg

Usporiadatelia vydajú k Trienále katalóg s reprodukciou vybraného diela a biografickými údajmi vystavujúcich autorov podľa vyhlášky. Každý vystavujúci autor obdrží jeden katalóg zdarma.

Propagácia

Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať vystavené diela  v tlači a v ostatných masmédiách bez nároku na honorár vystavujúcemu autorovi.

Ukončenie výstavy

Po skončení výstavy budú všetky  exponáty zaradené do zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Trienále bude východiskom pre plán  nákupu do zbierok Slovenskej národnej galérie- galérie architektúry, užitého umenia a designu- GAUUDI. Usporiadatelia si vyhradzujú právo vydať k jednotlivým bodom štatútu podrobnejšie úpravy.