TPT 1994 Štatút

Plagát ´94 – Trienále plagátu trnava

je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov a autorských výtlačkov vydaných (realizovaných) od októbra 1991 do konca februára 1994. Poslaním a cieľom podujatia je podporiť kultúrnu hodnotu tohto špeciálneho média a inštaláciou výstavy v exteriéroch mesta Trnavy umožniť vzájomnú konfrontáciu.

Usporiadatelia trienále

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská výtvarná únia, Asociácia FORMA, Združenie grafických designerov LETRA, Slovenské design centrum, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Organizácia trienále

Prípravu a realizáciu vykonáva Organizačný výbor TPT ´94, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské design centrum a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Účasť na trienále

Zúčastniť sa môžu výtvarní umelci a tvorivé kolektívy (maximálne desať plagátov) zo všetkých oblastí plagátovej tvorby v zaužívaných formátoch. Súťaží sa v dvoch kategóriách:

kategória A – profesionálni umelci a tvorivé kolektívy

kategória B – študenti vysokých škôl

Prihlášku a plagáty označené štítkami treba poslať do 30. 6. 1994 na adresu: Galéria Jána Koniarka, Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, 917 00  Trnava, Slovenská republika. Z prihlásených plagátov vyberie exponáty na výstavu v kategórii A 7-členná výberová porota, ktorú vymenuje Organizačný výbor TPT ´94. V kategórii B za výber jednotlivých prác zodpovedajú prihlásené školy. Kritériom výberu bude umelecká hodnota diel.

Súťažná porota

O udelení cien rozhodne 5-členná medzinárodná súťažná porota zostavená z laureátov ocenenia Master´s Eye Award na základe schváleného súťažného poriadku. Členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťažnej prehliadky. Osobitným podujatím Trienále bude výstava členov poroty.

CENY

V kategórii A sa udeľuje:

Veľká cena         30 000 Sk

1. cena                20 000 Sk

2. cena                 15 000 Sk

3. cena                 10 000 Sk

V kategórii B sa udeľuje:

1. cena                 15 000 Sk

2. cena                 10 000 Sk

3. cena                 5 000 Sk

osobitná cena Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Okrem finančnej odmeny víťazi obdržia diplom a výtvarný objekt. Bez rozlíšenia kategórií bude udelená Cena slovenského design centra a Cena primátora mesta Trnavy. Ceny môžu byť udelené za kolekciu plagátov alebo za jednotlivé diela. Odovzdanie cien a zverejnenie výsledkov v tlači sa uskutoční najneskôr do 30 dní od ukončenia práce poroty. Ocenení autori budú informovaní písomne.

Medzinárodné ocenenie – Master´s eye award

Medzinárodné ocenenie – Master´s Eye Award udeľujú za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického designu teoretici umenia, odborníci vizuálnych komunikácií a grafickí designeri – reprezantanti inštitúcií: Asociácia FORMA, Galéria Jána Koniarka, ICOGRADA (International Council od Graphic Design Association), Vysoká škola výtvarných umení a Slovenské Design Centrum.

Katalóg/ Propagácia/ Ukončenie výstavy

Usporiadatelia vydajú k Trienále katalóg s reprodukciami vybraných diel a so základnými údajmi o autoroch podľa prihlášky. Každý vystavujúci autor si môže objednať (zakúpiť) katalóg s 50%zľavou. Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať výtvarné diela v tlači a v iných masmédiách bez nároku autora na honorár. Po skončení súťažnej prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve Trienále a časť z nich bude zaradená do zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.