TPT 2006 text: Dušan Junek

Kontinuita

Je nepochybné, že Trienále plagátu Trnava po pätnásťročnej existencii poskytuje ucelený obraz o význame tejto špecializovanej medzinárodnej akcie, o jej mieste v narastajúcom rade výstav a bienále vo svete a súčasne nastoľuje otázky smerujúce nielen k nasledujúcemu ročníku, ale aj za jeho horizont. Vlastná tvorba ma vedie k úvahám o ďalších cestách plagátu ako kategórie vizuálnej komunikácie a pozícia vo vedení organizácie Trienále ma zase podnecuje permanentne uvažovať o jeho podobách a formovaní. Základné piliere Trienále Trnava sú stabilné: medzinárodná súťažná prehliadka profesionálnych dizajnérov, medzinárodná súťaž študentov vysokých a stredných umeleckých škôl, individuálne výstavy osobností svetového grafického dizajnu – členov medzinárodnej poroty TPT. Do tejto štruktúry sú priradené sprievodné individuálne a tematické výstavy, prednášky a kurátorské projekty. Cieľom takejto koncepcie je reflektovať stav kultúry plagátu vo svete, jeho tendencie ideové i umelecké. Predkladať divákom šírku názorov, ktorými disponuje dnes už početná obec výborných dizajnérov. Mapovať situáciu vizuálnej kultúry vo svete a podporovať podnety, ktoré sú založené na pestrofarebnosti kreativity, nie na módnosti akýchkoľvek trendov. Gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry je závislá na kompetencii jej tvorcov – na kvalite ich tvorby a zodpovednosti dizajnérov za jej široký vplyv a pôsobenie. Už pri vzniku Trienále sme videli jeho zmysel v napĺňaní týchto cieľov. Nadväzovali sme na najlepšie zahraničné príklady, využíval sa talent a výsledky kreativity špičkových domácich grafických dizajnérov. Prioritne sa utváral priestor na šance mladej a najmladšej generácie dizajnérov, nielen sa zoznamovať s najlepšou tvorbou zo sveta, ale mať možnosť vlastné práce priamo s ňou konfrontovať. Pri príprave tohto ročníka Trienále som sám inicioval doplnenie organizačného výboru o zástupcov mladej generácie a tí majú dnes možnosť realizovať svoje predstavy a ciele Trienále a napĺňať jeho budúcnosť vlastnými víziami. Bude záležať na ich snahe, schopnostiach i vytrvalosti pozitívne využiť súčasnú pozíciu tohto podujatia, neľahko vybudovanú zakladateľskou generáciou, na prispenie svojho vkladu a osobitosti v prospech budúcej cesty Trienále. Priznám sa, že pri mnohých týchto úvahách sa mi najčastejšie do nich vkráda jeden pojem – kontinuita. Asi aj preto, že v profesionálnom, medzigeneračnom, či „len” v bežnom prostredí sa najmä súvislosti tohto slova stávajú predmetom mnohých vzrušených rozhovorov a výmen názorov. Doba je rýchla a na náväznosť, súvislosti, spojitosť – jednoducho kontinuitu, nie je čas… Som však presvedčený, že bez nej to naozaj nejde. Teda mám na mysli dobre, kvalitne, múdro a tiež úspešne. V žiadnej tvorivej oblasti nie je možné vyjsť na vrchol pyramídy a ignorovať pritom schody vytvorené predchodcami. Kvalita hodnôt, zmysluplná odvaha experimentov, akceptovanie rôznosti prístupov tvoriacich históriu, aj tú nedávnu, si zaslúžia poznanie a rešpekt, pretože sú jedným z dôležitých stimulov nových objavov, ciest a napredovaní. Možno povedať, že slovo kontinuita sa stalo kľúčovým nielen pre tento ročník Trienále, ale sprevádza ho jeho pätnásťročnou existenciou.

Bohato rozkošatený strom poľského plagátu – svetový fenomén v odbore – sa nám presne pred rokom pripomenul smutnou stránkou. Opadol z neho jeden z najvzácnejších listov: opustila nás asi najväčšia svetová osobnosť umenia plagátu XX. storočia, legendárny pedagóg varšavskej Akadémie výtvarných umení Prof. Henryk Tomaszewski. Všetci, ktorí patríme do širokej rodiny grafikov – dizajnérov, tvorcov plagátu, sa skláňame v obdive k jeho skvelému dielu a v hlbokej úcte k jeho mimoriadnej osobnosti. Veľká vďaka a večný pokoj, Profesor Henryk!

Keď hovorím o kontinuite v úzkej väzbe na Trienále Trnava, nemôžem v spomienkach vynechať situácie, kedy mnohí grafickí dizajnéri, aj najvýznamnejší z nich, prispievali vzácnymi radami, svojimi skúsenosťami, kritickými pripomienkami i priateľskými a podpornými stanoviskami a pomáhali Trienále zaujať poprednú pozíciu v rade medzinárodných akcií vo svete. Organizátori sú vd’ační za túto podporu a mimoriadnu priazeň. Udelenie štatútu čestného hosťa TPT 2006 je malým činom – poctou, ktorým prejavujeme úctu významným umelcom za ich profesionálne výsledky a ľudské postoje v ich bohatej činnosti, súvisiace aj s Trienále plagátu Trnava. Tento ročník udelil Organizačný výbor TPT štatút čestného hosťa Trienále žijúcej legende grafického dizajnu, zakladajúcemu prezidentovi medzinárodného Bienále grafického dizajnu Brno, Janovi Rajlichovi seniorovi. Mužovi, ktorý napriek konkurenčnej pozícii voči Trienále Trnava mu od vzniku pomáhal, fandil a zostal mu verný doteraz. Je určite tým pravým človekom, ktorý víťazovi študentskej kategórie odovzdá víťaznú cenu.

Ak som spomenul kategóriu študentov, už v príhovore v katalógu minulého ročníka Trienále som konštatoval mimoriadny nárast mladých autorov a úrovne ich tvorby. Súčasný 6. ročník však prekonáva všetky očakávania. Vyše poltisícky prihlásených prác reprezentované študentami 42 vysokých a stredných umeleckých škôl zo zemí Európy, Ázie, Severnej a Strednej Ameriky i Afriky, a najmä tie vybrané a vystavené, majú kvalitu, ktorá je v špičkových polohách porovnateľná s prácami ich starších kolegov – profesionálov. Tí prihlásili na Trienále vyše tisíc plagátov a napriek selekcii výberovej poroty (aj z priestorových dôvodov), medzinárodnú porotu čakala náročná práca. 6. ročník medzinárodného Trienále plagátu Trnava 2006 je opäť celosvetovým festivalom plagátov a grafického dizajnu v jeho najrôznejších podobách a sme radi, že už tradične prebieha pod záštitou vrcholnej svetovej profesionálnej organizácie – Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu ICOGRADA. Podujatia sa uskutočňujú v Trnave a sú prepojené s akciami v Bratislave. Väzba medzi Trnavou – hlavným mestom svetového plagátu a slovenskou metropolou Bratislavou sa už v minulosti ukázala vhodnou a potrebnou, takže kontinuita aj v tomto smere pokračuje.

Plagáty vystavené na tomto Trienále nie sú len autentickými umeleckými dielami, nie sú len grafickým, fotografickým, alebo dnes najčastejšie počítačovým posolstvom. Sú to krásne vtáky hodné obdivu, ktoré odletia a už ich viac neuvidíte. Ale priletia ďalšie vtáky…

Dušan Junek
predseda Organizačného výboru
Trienále plagátu Trnava 2006

Zdroj: katalóg TPT 2006