TPT 2000 Štatút

Štatút Trienále plagátu Trnava 2000
(Endorsed by ICOGRADA)
28. september – 30. november 2000

Hlavný organizátor

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, občianske združenie POSTER
Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Milan Kňažko

Výberová porota

je menovaná Organizačným výborom TPT 2000 a tvorí ju 9 odborníkov v oblasti grafického dizajnu (1 zo zahraničia)

Súťažné kategórie

A – profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
B – študenti výtvarných škôl

Medzinárodná súťažná porota

zostavená z 5 laureátov ocenenia Master’s Eye Award:

Paul Brühwiler (Švajčiarsko)
Aartomaa Tapani (Fínsko)
Jaroslav Sůra (ČR)
Mieczyslaw Górowski (Poľsko)
Stanislav Stankoci (Slovensko)

rozhodne o udelení cien. Členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťažnej prehliadky. Osobitným podujatím trienále je výstava členov poroty. Na zasadnutia medzinárodnej súťažnej poroty je pozvaný na základe schváleného organizačného poriadku zástupca ICOGRADA, ktorý môže udeliť cenu ICOGRADA.

Ceny

Kategória A: Grand Prix, 1. cena, 2. cena, 3. cena
Kategória B: 1. cena , 2. cena , 3. cena
a osobitná cena Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Bez rozlíšenia kategórií je udelená Cena ICOGRADA, Cena Slovenského centra dizajnu a Cena primátora mesta Trnavy.

Medzinárodné ocenenie – Master’s Eye Award
udeľujú reprezentanti inštitúcií Galérie Jána Koniarka, Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení grafickým dizajnérom, odborníkom vizuálnej komunikácie a teoretikom umenia za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického dizajnu.

Podmienky súťaže

  1. Autori môžu zaslať maximálne 10 plagátov po 2 výtlačkoch vydaných od februára 1997. Plagáty musia mať minimálny formát A3.
  2. Vítané sú diapozitívy, fotografie alebo CD médium pre Macintosh z troch zaslaných plagátov na publikačné účely.
  3. Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať diela v tlači bez nároku autora na honorár.
  4. Po skončení prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve trienále v Galérii Jána Koniarka v Trnave.
  5. Účastníci trienále si budú môcť kúpiť katalóg s 30% zľavou.
  6. Plagáty označené štítkami a s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať do 15. 2. 2000 na adresu galérie.