TPT 2003 text: Viera Jančeková

Poďakovanie

Po troch rokoch pokračuje medzinárodné Trienále plagátu Trnava ďalším ročníkom. Počas príprav sme mysleli na to, aby podujatie, ktorého katalóg vám teraz predkladáme, bolo dynamické a svieže, aby odzrkadľovalo nielen dianie v súčasnom dizajne, ale i prísľub kvalitnej prezentácie plagátu v celosvetovom kontexte.

Na túto snahu nadviazalo i premenovanie hlavnej ceny Grand Prix na Cenu Andyho Warhola (ktorého korene siahajú práve do našich končín), čo prepája nielen Slovensko ako neveľký stredoeurópsky štát so zvyškom sveta, ale i voľné umenie s dizajnom. Premostenie žánrov sa objavuje i pri sprievodných akciách či vernisáži, ktorá ponúka niekoľko vizuálnych prekvapení, rovnako ako i prezentácia trienále v médiách.

Hoci podujatie prirodzene zostáva a je prezentované ako trnavské, rozširuje sa jeho dosah aj do hlavného mesta. Pritom je zaujímavé, že satelitné podujatia trienále sa odohrávajú v Bratislave, zatiaľ čo hlavná časť je výsostne trnavská. Opäť ďalší dôkaz toho, že centrum si môžeme vytvoriť na akomkoľvek mieste, pričom práve Trnava sa počas jesene 2003 stáva hlavným mestom svetového plagátu. V období, keď netrpezlivo očakávame vstup do Európskej únie majú podobné podujatia v oblasti kultúry dôležitú integračnú úlohu a významne prispievajú k zviditeľneniu Trnavského kraja, ako i celého Slovenska.

Nájsť atraktívne priestory na inštaláciu vyše tisícky plagátov zo 42 krajín sveta bolo pre galériu výzvou. Popri tradične využitých budovách Galérie Jána Koniarka, Kopplovho kaštieľa a Synagógy – Centra súčasného umenia, výstava prebieha i v neobyčajne zaujímavom priestore pôvodného jezuitského kláštora v centre starobylej Trnavy. Vďaka Spoločnosti Ježišovej a pátrovi Vladimírovi Pavlovi mohli architekti využiť veľkorysé možnosti chodieb a miestností historického objektu Domu Spoločnosti Ježišovej.

Som rada, že Mesto Trnava prijalo túto akciu za svoju a tvorí súčasť jeho novodobého kultúrneho dedičstva a súčasného imidžu. Mestský úrad v Trnave okrem organizačnej a finančnej pomoci poskytol priestor na sprievodné výstavy. Už tradične Slovenské centrum dizajnu spolupracuje na príprave podujatia a zabezpečuje udelenie ceny Icograda a záštitu podujatia touto významnou medzinárodnou organizáciou grafického dizajnu. Vysoká škola výtvarných umení má nezastupiteľnú úlohu spoluorganizátora sprievodných podujatí a podieľa sa i na príprave samotnej prehliadky. Významnejšie postavenie má tento rok občianske združenie POSTER, ktoré celú akciu spoluorganizuje a zabezpečuje niektoré sprievodné podujatia Trienále plagátu Trnava.

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí vytvorili priaznivé podmienky pre realizáciu tohto projektu a mnohokrát pracovali dokonca bez nároku na finančnú odmenu, alebo len za symbolický honorár. Nielen inštitúcie, ale i jednotlivci, nadšenci pre grafický dizajn, členovia organizačného výboru, výberovej poroty a občianskeho združenia POSTER, ale aj pracovníci Galérie Jána Koniarka, pre ktorých je podujatie takýchto rozmerov náročnou, avšak i nesmierne zaujímavou skúsenosťou.

Vďaka patrí Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Programu Pro Slovakia, Višegrádskej nadácii, mediálnym partnerom, ktorí nám pomohli dostať trienále do povedomia verejnosti, partnerom pri organizovaní sprievodných podujatí, ako i všetkým sponzorom.

Na záver ďakujem v mene organizátorov samotným zúčastneným tvorcom plagátov a členom medzinárodnej poroty za ich záujem o toto komunikatívne médium, ako i za rešpekt, s akým k Trienále plagátu Trnava pristupujú.

 

Viera Jančeková
riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave
August 2003