TPT 2006 ICOGRADA

Záštitu nad trienále prevzala Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu ICOGRADA.

Icograda – Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu

Icograda je svetová profesná organizácia pre grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu založená v Londýne v roku 1963. Je to dobrovoľné zoskupenie združení, ktoré sa venujú grafickému dizajnu, manažmentu a propagácii dizajnu a vzdelávaniu v oblasti dizajnu. Icograda propaguje živú úlohu grafického dizajnéra v spoločnosti a ekonomike. Icograda zjednocuje grafických dizajnérov a dizajnérov vizuálnej komunikácie z celého sveta.

Ciele Icograda

Icograda je mimovládny a nepolitický reprezentatívny a poradný orgán pre grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Slúži svetovej komunite grafických dizajnérov. Jej cieľmi pritom sú:

 • zvyšovať štandard dizajnu, profesionálnej praxe a etiky
 • zvyšovať profesionálny status grafického dizajnéra
 • podporovať uznanie profesionálnych dizajnérskych výsledkov
 • podporovať prispievanie dizajnu k porozumeniu medzi ľuďmi
 • podporovať výmenu informácií, názorov a výskum
 • podporovať vzdelávanie v oblasti dizajnu – teóriu, prax a výskum
 • koordinovať záležitosti profesionálnej praxe a správania sa
 • zavádzať medzinárodné štandardy a postupy
 • organizovať kongresy, semináre a sympóziá
 • publikovať a distribuovať informácie týkajúce sa grafického dizajnu

Členstvo v Icograda

Icograda je združenie nezávislých členských organizácií tvoriacich globálnu sieť. Viac ako 70 členských združení z viac ako 45 krajín zdieľajú spoločné záujmy, povinnosti a štandardy.

Zásady Icograda

Icograda sa riadi zásadami, ktoré ovplyvňujú individuálne aj kolektívne konanie. Snažíme sa o neustále zdokonaľovanie a o to, aby naše konanie reflektovalo tieto zásady, demonštrovalo zodpovednosť a bolo obhájiteľné na verejnosti.

 1. Konáme eticky a bezúhonne.
 2. Prejavujeme rešpekt pred ostatnými.
 3. Konáme v duchu globálnej komunity a spolupráce.
 4. Rešpektujeme rozmanitosť ľudí a sociálne, etnické a kultúrne rozdiely medzi nimi.
 5. Rešpektujeme životné prostredie.

Medzinárodné členstvá

Icograda má štatút konzultanta pri Rade Európy; UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization); UNIDO (the United Nations Industrial Development Organization); a WIPO (the World Intellectual Property Organization). V roku 1999 bola Icograda jedným zo zakladajúcich členov organizácie Design for the World (DW).

Nadácia Icograda

Nadácia Icograda bola založená v roku 1991 na rozvoj medzinárodného porozumenia a vzdelávania pomocou efektívneho používania grafického dizajnu.

Priatelia Icograda

Priatelia Icograda je svetová sieť jednotlivcov a združení, ktoré zdieľajú spoločný záujem o grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Priatelia podporujú Icograda a jej celosvetové ciele.

Viac informácií nájdete na stránke: www.icograda.org