TPT 2006 Štatút

Trienále plagátu Trnava 2006

je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov vydaných od februára 2003 do 15. marca 2006

Hlavný organizátor TPT

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, občianske združenie POSTER

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, a Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA.

Výberová porota

je menovaná Organizačným výborom TPT 2006 a tvorí ju 9 odborníkov v oblasti grafického dizajnu (1 je zo zahraničia)

Súťažné kategórie

A – profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
B – študenti výtvarných škôl

Medzinárodná porota

je zostavená z 5 laureátov ceny Master‘s Eye Award rozhodne o udelení cien. Členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťažnej prehliadky. Osobitným podujatím trienále je výstava členov poroty. Na zasadnutia poroty je pozvaný zástupca ICOGRADA, ktorý udelí Cenu ICOGRADA.

Ceny

A kategória – Cena Andyho Warhola – Cena Icograda – 1. cena – 2. cena – 3. cena
B kategória – 1. cena – 2. cena – 3. cena – osobitná Cena rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Bez rozlíšenia kategórií – Cena Slovenského centra dizajnu – Cena predsedu TTSK – Cena primátora mesta Trnava.

Medzinárodná cena Master‘s Eye Award – je udeľovaná reprezentantmi inštitúcií ICOGRADA, Galérie Jána Koniarka, Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení grafickým dizajnérom, odborníkom v oblasti vizuálnej komunikácie a teoretikom umenia za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického dizajnu.

Podmienky súťaže (výber)

Autori môžu zaslať maximálne 5 plagátov po dvoch výtlačkoch vydaných od februára 2003 do 15. marca 2006. Plagáty musia mať minimálny formát A2.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať diela v tlači bez nároku na honorár.

Po skončení prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve trienále v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

Plagáty je potrebné zaslať do 15. marca 2006 na adresu galérie.