TPT 2012 Pravidlá

Pravidlá súťaže TPT 2012

Do súťaže TPT 2012 môžu zaslať autori z celého sveta plagáty, ktoré boli vytvorené ľubovoľnou reprodukčnou technikou v rozmedzí:
1. január 2009 – 1. júl 2012

Účasť v súťaži je bezplatná.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE

15. júl 2012

Zašlite práce v predstihu, aby dorazili včas.

KATEGÓRIE

A (profesionál) – profesionáli a tímy
B (študent) – študenti výtvarných škôl
od 18 rokov
C (junior) – študenti výtvarných škôl
od 14 do 18 rokov zastúpení pedagógom

PLAGÁTY

Každý autor má možnosť prihlásiť 5 plagátov do príslušnej kategórie. Pre registráciu plagátov je nutné použiť online formulár.

Kategória C (junior) zašle iba digitálne podklady pre tlač plagátu. Medzinárodnou porotou vybrané juniorské diela budú na náklady organizátora vytlačené a vystavené v expozícii TPT 2012 a reprodukované v katalógu.

Každý fyzický plagát treba zaslať v 2 exemplároch označených kódom získaným z registračného online formulára. Plagáty musia spĺňať požadovanú veľkosť v závislosti od kategórie a nesmú byť fixne inštalované na pevnú podložku.

Požiadavky na rozmery plagátov a parametre digitálnych podkladov pre farebne vernú reprodukciu diel v katalógu:

Kategória A
B1 – B0
(min. 70 x 100 cm – max. 100 x 140 cm)
(A4, 300 DPI, CMYK, JPG)

Kategória B
B2 – B1
(min. 50 x 70 cm – max. 70 x 100 cm)
(A4, 300 DPI, CMYK, JPG)

Kategória C
iba digitálne dáta B1
(50 x 70 cm, 300 DPI, CMYK, PDF)

ZASIELANIE PLAGÁTOV

Zásielku plagátov riadne zabezpečte proti poškodeniu a označte, prosím, tak, aby nepodliehala colným a poštovým poplatkom. Od cla sú oslobodené zásielky nepatrnej hodnoty. Viac informácií získate u svojho doručovateľa. Náklady na včasné doručenie plagátov a iné náklady s tým spojené znáša autor.

Plagáty pošlite na adresu:

TPT 2012
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Slovenská republika

Prijaté diela sa stanú majetkom organizátora súťaže a nebudú vrátené autorovi. Autor poskytuje organizátorovi právo na vystavenie a reprodukciu diela.

HODNOTENIE

V septembri 2012 bude medzinárodná porota hodnotiť všetky doručené diela.
V prípade veľkého množstva plagátov organizátor vytvorí odbornú predvýberovú komisiu a zabezpečí medzinárodnej porote prístup k vyradeným plagátom.

Pre lepšie rozhodovanie komisie odporúčame účastníkom v online registračnom formulári preložiť hlavný text na plagáte do anglického jazyka, prípadne krátko opísať účel a kontext vzniku diela.

Plagáty finalistov budú vystavené v expozícii TPT 2012 a budú publikované v katalógu.

OCENENIA

Medzinárodná porota udelí:
jednu cenu Grand Prix
1. – 3. cenu v kategórii A
1. – 3. cenu v kategórii B a C

Ďalšie ceny udelia spoluorganizátori.

TPT 2012 neudeľuje finančné ceny, pokiaľ to nedovolia podmienky rozpočtu.

KATALÓG

Finalistom bude distribuovaný jeden
katalóg zdarma, 
uhradia len výdavky spojené s poštovným a balným. Ďalšie katalógy si môžu objednať s 1/3 zľavou.
V katalógu budú použité informácie a reprodukcie plagátov z online formulára. Za správnosť údajov a farebnú korektnosť digitálnych podkladov zodpovedá autor.

[fb-share]