TPT 2009 Štatút

ŠTATÚT TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2009

Trienále plagátu Trnava 2009

je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov vydaných od marca 2006 do 15. mája 2009 a dizajnu webových stránok.

Súťažné kategórie

A1 Plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl
B Dizajn webových stránok

Hlavný organizátor TPT

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori

Trnavský samosprávny kraj, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu Icograda a Trnavský samosprávny kraj

Výberová porota

je menovaná Prípravným výborom TPT 2009 a tvorí ju 6 odborníkov v oblasti grafického dizajnu

Súťažné kategórie

A1 Plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl
B Dizajn webových stránok

Medzinárodná porota

zostavená zo šiestich odborníkov z oblasti grafického dizajnu
a zástupcu ICOGRADY

Ceny

Cena Andyho Warhola – Grand prix pre celkového víťaza TPT
1.Cena v kategórii A1 – plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy
1.Cena v kategórii B – dizajn webových stránok
1.-3. Cena v kategórii A2 – študenti vysokých výtvarných škôl
3. Cena Predsedu TTSK – za typografiu
4. Cena Primátora Mesta Trnava pre najlepšieho slovenského umelca

Osobitné ceny:

Ceny Master Eye – pre medzinárodne uznávané osobnosti grafického dizajnu (nielen pre porotu; bez vecnej ceny)
Cena Icograda – udeľuje zástupca Icograda
Cena Slovenského dizajn centra Bratislava
Cena Rektora VŠVU Bratislava pre mimoriadný výkon študenta
čestné uznania

Medzinárodnú cenu Master´s Eye Award

udeľujú reprezentanti inštitúcií Icograda, Galérie Jána Koniarka, Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení grafickým dizajnérom, odborníkom v oblasti vizuálnej komunikácie a teoretikom umenia za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického dizajnu.

Podmienky súťaže v kategórii A1/A2

  1. Autori môžu zaslať maximálne 5 plagátov po dvoch výtlačkoch vydaných od marca 2006 do 15. mája 2009. Plagáty musia mať minimálny formát A1 = 594 x 841 mm, 23,386″x 33,11″ (palcov)
  2. Všetky plagáty musia byť aj v digitálnej forme na CDR, uložené v kvalite 300 dpi, rozmer A5, formát TIFF, EPS, JPEG alebo PDF.
  3. Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať diela v tlači bez nároku na honorár.
  4. Po skončení prehliadky budú všetky exponáty ponechané v archíve trienále v Galérii Jána Koniarka v Trnave.
  5. Účastníci trienále si budú môcť kúpiť katalóg Trienále plagátu Trnava 2009 s 30% zľavou.
  6. Plagáty označené samolepiacimi štítkami v pravom dolnom rohu a s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať
   do 15. mája 2009 na adresu galérie.
  7. Plagáty tematicky zamerané na lokálny problém v danom štáte, alebo nesúce text písaný písmom iným než je latinka, musia mať na nálepke uvedené krátke zhrnutie obsahu v anglickom jazyku.

Poznámka: Pri posielaní zo zahraničia Vás prosíme o uvedenie maximálnej colnej hodnoty zásielky 400,- Sk.

Podmienky súťaže v kategórii B

  1. Do kategórie B dizajn webových stránok bude možné prihlásiť webové stránky propagujúce alebo informujúce o jednotlivcoch, organizáciách, výrobkoch, kultúrnych udalostiach atď..
  2. Súťaže v rámci kategórie Dizajn webových stránok TPT 2009 sa budú môcť zúčastniť dizajnéri, autorské kolektívy alebo dizajnérske štúdiá z vlastnej iniciatívy, alebo z iniciatívy objednávateľov danej stránky, ale vždy so súhlasom ich autorov. Maximálny počet prihlásených stránok jedným autorom alebo organizáciou je päť.
  3. Súťaž sa v rámci tejto kategórie v tomto ročníku obmedzuje na také webové stránky, ktorých obsah a vzhľad mení len programátor, dizajnér, alebo web master.
  4. Do súťaže nebudú zaradené komerčné stránky určené priamo na on-line predaj a inzerciu, blogovacie systémy, diskusné a sociálne portály alebo informačné stránky periodického typu. Podmienkou je funkčnosť a prístupnosť stránky v čase jej prihlásenia aj počas hodnotenia medzinárodnou porotou, rovnako ako jej zobraziteľnosť v rôznych prehliadačoch.
  5. Prihlásiť prácu do súťaže bude možné prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky. Uvedení musia byť všetci autori stránok, dizajnéri aj autori kódovania. V rámci každej stránky musí byť okrem linky na úvodnú stránku pripojené aj tri ďalšie linky na jednotlivé nižšie úrovne stránok, ktoré budú v rámci stránok hodnotené. Jednotlivé úrovne musia byť elektronicky zaslané aj v digitálnej statickej forme, vo formátoch TIFF, EPS, PNG, BMP, PSD alebo PDF. Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 15. mája.
  6. Usporiadatelia si vyhradzujú právo propagovať a reprodukovať stránky v tlači bez nároku na honorár.

Laureát Ceny Andyho Warhola – Grand prix pre celkového víťaza TPT, získa od organizátorov TPT priestor predstaviť svoju tvorbu na výstave usporiadanej pred alebo počas konania nasledujúceho ročníka TPT.

Každý účastník Trienále plagátu Trnava 2009 súhlasí s podmienkami účasti v TPT 2009, obsiahnutými v štatúte TPT 2009.